Soutěžní řád našeho nohecu

Základní ustanovení

článek 1

1. Soutěžní řád našeho nohecu stanoví základní podmínky organizace soutěží nohejbalu a vztahuje se na všechny jejich účastníky (hráče, družstva, kluby, jejich funkcionáře, rozhodčí a další činovníky vykonávající při soutěžích příslušné funkce a činnosti) a na řídící orgány těchto soutěží. Družstva odpovídají za porušení řádů a předpisů svými členy, hráči a funkcionáři a dalšími osobami, které pověřily vykonáváním funkcí nebo činností v soutěžích a při jednotlivých utkáních.

2. K vydání Soutěžního řádu je oprávněn Výkonný výbor NASEHO NOHECU. Změny a dodatky Soutěžního řádu našeho nohecu mohou být provedeny zpravidla do začátku soutěžní sezóny, v níž tyto změny a dodatky vstupují v platnost.

3. Jestliže má dojít k zásadním změnám v organizaci soutěží, vyhlašují se tyto změny zpravidla do začátku soutěžní sezóny, v níž má k těmto změnám dojít.

4. Začátek a konec soutěžní sezóny je upraven v Propozicích soutěže.


článek 2

1. Při pořádání soutěží všeho druhu jsou účastníci soutěží i řídící orgány soutěží povinni dbát obecných právních předpisů, zejména k zajištění pořádku a bezpečnosti při utkáních.

2. Všichni účastníci NAŠEHO NOHECU startují VÝHRADNĚ na vlastní nebezpečí. Výkonný výbor NAŠEHO NOHECU neodpovídá za případnou újmu na zdraví či majetku účastníků soutěží.


článek 3
Zkratky a pojmy

ANL -  Amatérská nohejbalová liga
SŘNN -  Soutěžní řád našeho nohecu
NN -  Náš Nohec
DŘNN -  Disciplinární řád našeho nohecu
VVNN -  Výkonný výbor našeho nohecu
RP -  Registrační průkaz
PT -  Průkaz totožnosti
SPPO -  Sazebník pokut, poplatků a odměn
LT -  Letní turnaj


článek 4
Propozice soutěže

1. Mistrovské soutěže se řídí tímto SŘ a Propozicemi soutěže, které pro každou soutěž vydává řídící orgán soutěže. Propozice soutěže musí respektovat SŘ a být s ním v souladu.

2. Základem Propozic soutěže je Termínová listina utkání soutěže a Delegace rozhodčích na utkání soutěže.

3. Změny v Propozicích soutěže, které se týkají systému a organizace soutěže, zásad pro postupy a sestupy a další změny, které mohou mít podstatný vliv na průběh soutěže a statut jejich účastníků, lze v průběhu soutěžní sezóny provádět pouze výjimečně, a to pouze se souhlasem Výkonného výboru našeho nohecu..

4. Změny v Termínové listině nebo Delegaci rozhodčích, které jsou součástí Propozic soutěže, mohou v průběhu ročníku provádět jen řídící orgány soutěže, a to pouze v zájmu řádného průběhu soutěže.

5. Propozice soutěže, Termínová listina a Delegace rozhodčích jsou závazné pro všechny účastníky soutěže a pro řídící orgány soutěže.

6. Porušení nebo nedodržování SŘ, Propozic soutěže, Termínové listiny a Delegace rozhodčích je podle míry porušení nebo jejich nedodržení postihováno podle Disciplinárního řádu NN.


článek 5
Vývěska NAŠEHO NOHECU

1. Pro řízení soutěží zřizuje VVNN oficiální Vývěsku NN. Na Vývěsce NN jsou zveřejňovány zejména Propozice soutěže a jejich změny, rozhodnutí a další směrnice, pokyny, oznámení a nařízení řídících orgánů soutěže k zajištění přípravy, průběhu a kontroly soutěží.

2. Dokumenty zveřejněnými na Vývěsce NN jsou povinni se řídit všichni účastníci soutěží.

3. Minimální doba, po kterou musí být dokument umístěn na Vývěsce NN, jsou čtyři dny. Po uplynutí této lhůty se má za to, že příslušný dokument byl doručen všem dotčeným účastníkům soutěží.

4. Umístění Vývěsky NN a způsob zveřejňování dokumentů na ní bude před zahájením soutěžní sezóny stanoven v Propozicích soutěže.


článek 6
Ligy a řízení všech soutěží a turnajů

1. Veškeré pořádané soutěže a turnaje NN mohou tvořit všechny ligové skupiny.

2. Řídícím orgánem soutěží a turnajů je vždy Výkonný výbor NN.

3. Řídící orgán pověřuje přímým řízením soutěže Sportovně technickou a disciplinární komisi, případně jiné subkomise (dále souhrnně řídící orgány soutěže).

4. Členové VVNN jsou oprávněni provádět v průběhu soutěže kontroly RP, kontroly totožnosti hráčů v průběhu utkání až do okamžiku podepsání Zápisu o utkání, nebo převzít od laického rozhodčího řízení utkání v souladu s dalšími ustanoveními tohoto SŘNN.


článek 7

1. Řídící orgán soutěže zařadí družstva do ligových skupin podle výsledků dosažených v minulé soutěžní sezóně a podle ustanovení SŘ a příslušného bodu Propozic soutěže o postupech a sestupech, a to na základě podané přihlášky a splnění stanovených podmínek pro účast v soutěži.

2. Družstvo je možno zařadit do soutěže rovněž na jeho žádost o přeřazení do nižší ligy.

3. V případě, že v jedné lize soutěže je pro velký počet družstev potřeba rozdělit je do různých skupin, mohou toto rozdělení provést řídící orgány soutěže s ohledem na účelné uspořádání soutěže, její systém a počet účastníků ve skupinách, a to vždy jen nejpozději do začátku soutěžní sezóny.

4. Řídící orgán soutěže má právo vyloučit družstvo z účasti v příslušné části soutěže, případně jej nezařadit do té ligy soutěže, na níž má jinak nárok, pokud soustavně nebo hrubě porušuje předpisy pro řízení soutěže nebo nařízení řídícího orgánu.

5. Odhlásí-li se přihlášené družstvo ze soutěže po Registraci družstva, nemůže být v téže soutěžní sezóně zařazeno do jiné ligy soutěže. Pro příští soutěžní sezónu bude zařazeno do nejnižší ligy soutěže.

6. Vystoupí-li družstvo z rozehrané soutěže, bude pro následující soutěžní sezónu zařazeno do nejnižší ligy soutěže.

7. Půjde-li o družstvo nejnižší ligy soutěže, nemusí ho řídící orgán soutěže v dalších soutěžních sezónách do soutěže zařadit.


článek 8
Základní systém soutěží

1. Soutěže se hrají systémem každý s každým jednokolově v každé soutěžní sezóně a vždy na dva vítězné sety.

2. S přihlédnutím k počtu účastníků ve skupině určité ligy soutěže se může hrát i systémem každý s každým dvoukolově nebo jiným způsobem, který stanoví řídící orgán soutěže v Propozicích soutěže.


článek 9
Pořadí družstev v soutěži

1. Vítězem příslušné skupiny soutěže je družstvo, které dosáhne největšího počtu bodů. Družstvo, které dosáhne nejmenšího počtu bodů se umístí poslední.

2. Pokud mají po ukončení soutěže některá družstva stejný počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí v tabulce vzájemný zápas.


článek 10
Postupující a sestupující

1. Přesný počet postupujících a sestupujících družstev, jakož i systém postupu a sestupu stanoví příslušný řídící orgán soutěže v Propozicích soutěže.

2. Družstva, která se umístila na postupových místech jednotlivých skupin jedné ligy, nebo splnila jiná postupová kritéria, postupují přímo do vyšší ligy.

3. Družstva, která se po skončení soutěžní sezóny umístí na sestupovém místě, z ligy sestupují.


článek 11
Kluby

1. Soutěží pořádaných VVNN se mohou zúčastnit kluby, které řádně plní podmínky stanovené SŘ a příslušnými Propozicemi soutěže.

2. Kluby, účastnící se soutěží, mají právo vytvářet více družstev. Jednotlivá družstva klubu musí být pojmenována shodně a rozlišena pouze písmeny abecedy tak, jak jdou postupně za sebou.

3. Jednotlivá družstva klubu mohou hrát libovolnou ligu soutěže, zásadně však nesmí spolu hrát ve stejné skupině ligy.

4. Pokud některé družstvo klubu z jakéhokoliv důvodu ukončí činnost, nevypořádané pohledávky vůči němu se převádějí na další družstvo klubu, označené nejvyšším pořadovým písmenem ze všech zbývajících družstev v soutěži.

5. Pokud klub, který z jakéhokoliv důvodů ukončí činnost, nemá v soutěži další družstva, mohou být hráči klubu zaregistrováni za jiné družstvo, nebo jim zrušena registrace, až po uhrazení případných pohledávek VVNN vůči zaniklému klubu. To platí i pro hráče, jež byli v době zániku klubu v klubu registrováni.


článek 12
Střídavý start hráčů klubu

1. Hráči klubu, který má v soutěži více družstev, mohou startovat za více družstev klubu při dodržení těchto zásad:
a) za jiné než mateřské družstvo klubu může nastoupit během soutěže libovolný počet hráčů družstva klubu o jedno písmeno hierarchicky nižšího (z B za A, z C za B, apod.); v jednom utkání však smí nastoupit maximálně dva takoví hráči
b) za jiné než mateřské družstvo klubu nesmí nastoupit hráč z družstev klubu o více než jedno písmeno hierarchicky nižších
c) za jiné než mateřské družstvo klubu nesmí nastoupit hráč z družstev klubu o písmena hierarchicky vyšších
d) pokud mateřské družstvo hráče hraje stejnou nebo vyšší ligu než družstvo klubu, ve kterém je střídavý start hráče podle čl.13, odst. 1, písm. a) povolen, možnost střídavého startu hráče v tomto družstvu klubu zaniká

2. Pokud hráč nastoupí na základě střídavého startu ve dvou družstvech klubu v jedné soutěžní sezóně, platí startovné za jeho start každé družstvo zvlášť.


článek 13
Povinnosti družstev

1. Družstva jsou povinna:
a) podat ve stanoveném termínu řádně vyplněnou Přihlášku do soutěže
b) zúčastnit se ve stanoveném termínu Registrace družstva
c) nejpozději v termínu Registrace družstva vyrovnat své finanční závazky vůči VVNN
d) sledovat Vývěsku NN
e) dodržovat ustanovení SŘNN a ostatních směrnic, pokynů, oznámení a nařízení řídících orgánů soutěží
f) učinit všechna opatření k dodržení Termínové listiny a Delegace rozhodčích, k sehrání všech utkání, usilovat o jejich hladký průběh a přispívat k dodržení regulérnosti soutěže
g) dostavit se k utkání alespoň 10 minut před stanoveným úředním začátkem
h) zajistit hlavního rozhodčího a jeho asistenta v souladu s ustanoveními tohoto SŘNN pro utkání, k jejichž řízení bylo určeno Delegací rozhodčích ( v případě, že není rozhodčí zajištěn VVNN )
i) v případě, že utkání není v určeném termínu sehráno či není dohráno, informovat o této skutečnosti nejpozději do 24 hodin pracovníky sekretariátu NN


článek 14
Povinnosti a práva členů družstva

1. Za členy družstva jsou považováni:
a) všichni registrovaní hráči družstva, včetně vystřídaných, ze hry odvolaných a vyloučených hráčů
b) vedoucí družstva a jeho zástupci

2. Vedoucí družstva a jeho zástupci jsou určeni v přihlášce družstva do soutěžní sezóny a svoji funkci vykonávají po dobu této soutěžní sezóny.


článek 15
Povinnosti a práva vedoucího družstva a jeho zástupců

1. Vedoucí družstva a jeho zástupci jsou povinni:
a) znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto SŘ, pravidel, propozic soutěže a dalších směrnic a pokynů vydaných řídícími orgány na Vývěsce NN.
b) dbát spolu s kapitánem na kázeň a pořádek v družstvu
c) před utkáním, během něj i po něm respektovat pokyny rozhodčího a prokázat na žádost rozhodčího svoji totožnost
d) podřídit se rozhodnutím a opatřením řídících orgánů a řídícího orgánu soutěže

2. Vedoucí družstva a jeho zástupci mají právo:
a) vystupovat jako zástupci družstva při jednáních s řídícími orgány soutěže
b) podávat za družstvo odvolání proti rozhodnutí řídících orgánů soutěže
c) schvalovat za družstvo podané Registrační lístky
d) schvalovat za družstvo podaná Ohlášení přestupu/hostování
e) podepisovat Zápis o utkání v zastoupení kapitána družstva (tím není dotčena odpovědnost kapitána družstva za neoprávněný start hráče či hráčů); příjmení a jméno vedoucího družstva či jeho zástupce musí být v Zápise o utkání uvedeno a jasně označeno (např. zkratkou VD).


článek 16
Povinnosti hráčů družstva

Hráči družstva jsou povinni:
1. nastoupit k utkání s platným RP, řádně vystaveným VVNN a prokázat se jím rozhodčímu. Nastoupením k utkání se rozumí uvedení hráče v Zápisu o utkání.
2. předložit rozhodčímu Průkaz totožnosti, jímž může být věrohodně prokázána jeho totožnost (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz), v případě, že je řádně zaregistrován, a nemůže předložit platný RP nebo při konfrontaci vznikne pochybnost o jeho totožnosti.
3. znát a dodržovat Pravidla NN a základní ustanovení SŘNN, DŘNN a Propozic soutěže
4. chovat se na hrací ploše i mimo ní ukázněně, respektovat rozhodnutí i pokyny rozhodčího
5. dbát o svůj zdravotní stav
6. podřídit se rozhodnutím a opatřením řídících orgánů soutěže.


článek 17
Povinnosti a práva kapitána družstva

1. Kapitán družstva je povinen:
a) dbát na kázeň a pořádek v družstvu
b) před zahájením utkání vyplnit v Zápise o utkání příjmení, jména, čísla RP (resp. rodná čísla) hráčů, kteří nastupují k utkání a odevzdat rozhodčímu jejich RP, popř. předložit ke kontrole jejich průkazy totožnosti.
c) odpovídá za oprávněnost hráčů svého družstva nastoupit k utkání, což před zahájením utkání potvrdí svým podpisem na přední straně Zápisu o utkání
d) na pokyn rozhodčího zajistit nalajnování hřiště a natažení sítě, eventuálně po utkání zajistit úklid lajnovačky, sítě a zametení hřiště.
e) zajistit doplnění a opravení údajů v Zápise o utkání ve smyslu čl. 18, odst. 1, písm. h) a čl. 32, odst. 1, písm. m)
f) dohodnout se s kapitánem soupeře na náhradním rozhodčím v případě, že se nedostaví ani po čekací době delegovaný rozhodčí, a potvrdit tuto dohodu podpisem v Zápise o utkání
g) být označen na levé paži páskou minimálně 3 cm širokou, barevně odlišenou od barvy dresů
h) podepsat po utkání Zápis o utkání a tím potvrdit správnost všech údajů uvedených v zápise; tato povinnost zakládá u kapitána družstva odpovědnost za neoprávněný start hráče či hráčů
i) převzít po utkání od rozhodčího RP družstva

2. Kapitán družstva je oprávněn:
a) dotazovat se slušnou formou v přerušené hře rozhodčího na důvody jeho rozhodnutí
b) dohodnout se s kapitánem soupeře o způsobilosti terénu
c) dohodnout se s kapitánem soupeře o způsobilosti nebo výměně míče
d) vyžádat si od rozhodčího kontrolu totožnosti hráčů soupeře ve své přítomnosti dle ustanovení čl. 36, odst. 1, písm. a)
e) požadovat od rozhodčího uvedení námitek do Zápisu o utkání, a to nejpozději před podpisem Zápisu o utkání

3. Je-li kapitán družstva během utkání vyloučen, plní jeho práva a povinnosti uložené mu Pravidly NN a tímto jiný určený hráč družstva, uvedený v Zápise o utkání. Tento hráč musí být označen v Zápise o utkání ještě před opětovným zahájením hry, následujícím bezprostředně po vyloučení kapitána družstva.


článek 18
Registrace

1. Registrací se rozumí záznam hráče v ústředním registru VVNN, který stanoví jeho příslušnost k určitému družstvu, oprávněnému se zúčastňovat soutěží NN

2. Hráč je zaregistrován okamžikem předání podkladů pro registraci do sekretariátu VVNN, pokud splňuje náležitosti uvedené v čl. 20, odst. 1 a 2 a provedením záznamu v ústředním registru NN.

3. Dokladem o registraci je Registrační průkaz hráče, který je majetkem VVNN.

4. Hráči může být Registrační průkaz vystaven nejdříve v den, kdy dovrší 15 let.

5. Start v soutěži NN se umožňuje pouze hráči, který je zaregistrován.


článek 19
Podklady pro registraci

1. Registrační lístek obsahuje následující údaje:
a) jméno, příjmení, rodné číslo
b) úplný název družstva, za které chce být hráč registrován
c) souhlas hráče s použitím osobních údajů pro potřeby VVNN
d) souhlas družstva s registrací
e) datum a vlastnoruční podpis hráče

2. K řádně vyplněnému Registračnímu lístku přiloží hráč 1 svoji průkazovou fotografii ne starší než 1 roka a předloží Průkaz totožnosti (Občanský průkaz nebo Cestovní pas) k ověření fotografie a údajů .

3. Vyplněný Registrační lístek se podává zpravidla v úředních hodinách na sekretariátu VVNN v jednom vyhotovení.

4. Na základě podkladů pro registraci vyhotoví VVNN Registrační průkaz, který si hráč nebo vedoucí družstva vyzvedne v úředních hodinách na sekretariátu NN.

5. Poplatek za vyhotovení RP se řídí dle SPPO.

6. Za řádné vyplnění Registračního lístku a pravdivost všech údajů odpovídají hráč a družstvo. Úmyslné uvedení nepravdivých údajů je disciplinárním proviněním a je trestáno podle DŘNN.


článek 20
Registrační průkaz

1. RP je hráč povinen se prokázat v případech stanovených předpisy a řády VVNN.

2. Pokud dojde ke ztrátě, zničení, nebo tak závažnému poškození RP, že jsou podle něj identifikace hráče a zjišťování údajů obsažených v něm nemožné, musí hráč požádat o vydání duplikátu.

3. O vydání duplikátu musí požádat hráč rovněž v případech, kdy u něj dojde ke změně jména, příjmení či zásadní změně podoby.

4. V případech uvedených v čl. 21, odst. 2 a 3 předloží hráč NN také dosavadní RP (pokud nebyl ztracen).

5. Poplatky za vystavení duplikátu RP se řídí podle SPPO.


článek 21
Změny v registraci

1. Změna v registraci se provede na základě rozhodnutí VVNN o žádosti hráče o přestup nebo hostování.

2. Jestliže bylo schváleno hostování hráče v jiném družstvu, je vydán hráči RP opravňující jej ke startu v družstvu, v němž hostuje (dále jen nové družstvo). RP družstva, v němž je hráč registrován (dále jen mateřské družstvo) je po dobu hostování uložen na VVNN. Po skončení hostování je povinen hráč RPnového družstva vrátit na VVNN a VVNN mu vydá zpět RP mateřského družstva.

3.
a) Dojde-li k zániku členství v NN u družstva, za něž je hráč registrován, zrušuje se dnem zániku členství družstva a uhrazení pohledávek vůči VVNN (viz čl. 12, odst. 5) rovněž registrace hráče za takové družstvo. To platí i v případech, zanikne-li členství družstva v NN v důsledku jeho sloučení s jiným družstvem nebo v důsledku jeho rozdělení.
b) Jestliže dojde k rozdělení družstva tím způsobem, že jeho členství v NN nezanikne, ale oddělí se od něho část, která se stane novým členským družstvem NN, pak se registrace za původní klub zruší jen tehdy, podá-li hráč tiskopis Ohlášení přestupu/hostování do družstva, které vzniklo takovým dělením.
c) Pokud se uskuteční převod práv a povinností družstva, dojde v souvislosti s převodem práv a povinností dosavadního členského družstva na nové členské družstvo také k převodu registrací všech hráčů, kteří byli ke dni převodu registrování za družstvo, jehož členství v NN zaniklo, do družstva, které práva a povinnosti od takového družstva převzalo.

4. Změna registrace hráče (vydání nového RP) se provede také v případě jakékoli změny názvu družstva.

5. Poplatky za každé vystavení RP se řídí podle SPPO.


článek 22
Zrušení registrace

1. Registrace se zruší, požádá-li o zrušení registrace mateřské družstvo hráče. Mateřské družstvo hráče je povinno o zrušení registrace požádat písemnou formou.

2. Registrace se zruší také na základě písemné odhlášky hráče z registrace (viz čl. 12, odst. 5).


článek 23

1. Dojde-li ke sporu mezi družstvy o oprávněnost registrace hráče, rozhoduje VVNN.

2. Rozhodnutí VVNN je konečné.

3. Poplatky za odvolání se řídí podle SPPO.


článek 24
Přestupy a hostování

Účastníky přestupního řízení jsou:
a) hráč
b) mateřské družstvo
c) nové družstvo


článek 25

1. O změnách příslušnosti k družstvu rozhoduje VVNN.

2. Žádosti o přestup a hostování se podávají zpravidla v úředních hodinách na sekretariátu NN.

3. Žádost o přestup nebo hostování nemůže hráč podat, pokud v probíhající soutěžní sezóně nastoupil v mistrovském zápase za mateřský klub (tj. byl uveden v Zápisu o utkání), nebo pokud v probíhající soutěžní sezóně již jeden přestup nebo hostování uskutečnil.


článek 26
Náležitosti žádosti o přestup nebo hostování

1. Hráč, který žádá o přestup nebo hostování, je povinen řádně vyplnit tiskopis Ohlášení přestupu/hostování, který obsahuje následující údaje:
a) jméno, příjmení, rodné číslo
b) číslo RP
c) úplný název mateřského družstva
d) úplný název nového družstva
e) souhlas mateřského družstva s přestupem nebo hostováním
f) souhlas nového družstva s přestupem nebo hostováním
g) souhlas hráče s použitím osobních údajů pro potřeby VVNN
h) datum a vlastnoruční podpis hráče

2. Ohlášení přestupu/hostování se podává v jednom vyhotovení zpravidla v úředních hodinách na sekretariátu NN

3. K řádně vyplněnému Ohlášení přestupu/hostování přiloží hráč 1 svoji průkazovou fotografii ne starší než 1 rok a předloží Průkaz totožnosti (Občanský průkaz nebo Cestovní pas) k ověření fotografie a údajů.

4. V případě, že mateřské družstvo souhlasí s přestupem hráče nebo jeho hostováním, je povinno vydat hráči jeho RP, který hráč předloží VVNN spolu s ostatními doklady. Dojde-li ke ztrátě RP, vydá mateřské družstvo hráči potvrzení o jeho ztrátě.


článek 27
Rozhodování o přestupu

1. VVNN žádost o přestup neprojedná:
a) byla-li podána v rozporu s ustanovení čl. 26, odst.3
b) byla-li podána z jiného než mateřského družstva
c) nemá-li některou ze stanovených náležitostí (čl.27, odst. 1 a 2)

2. VVNN žádost o přestup schválí:
a) souhlasí-li s přestupem mateřské družstvo
b) přes nesouhlas mateřského družstva, jedná-li se o opakovanou žádost o přestup do téhož klubu po uplynutí 6 měsíců (čekací doba). Za opakovanou žádost o přestup se uznává žádost podaná na sekretariátu NN do 1 měsíce od uplynutí čekací doby a to pouze tehdy, jestliže hráč v průběhu čekací doby nepodal žádnou jinou žádost o přestup či hostování. Opakovaná žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v čl.27, odst. 1 a 2.
c) hráč může v průběhu čekací doby nastupovat za své mateřské družstvo
d) o každém podaném přestupu bez souhlasu mateřského družstva musí být mateřské družstvo informováno nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti, u podané opakované žádosti pak ještě před odsouhlasením přestupu

3. VVNN žádost o přestup zamítne, nejsou-li splněny podmínky pro její schválení.


článek 28
Rozhodování o hostování

1. Hostováním se rozumí registrace hráče v novém družstvu do konce soutěžní sezóny, na kterou bylo podáno Ohlášení přestupu/hostování. Po skončení soutěžní sezóny hostování automaticky zaniká a k jeho obnovení je třeba podat Ohlášení přestupu/hostování. Jinak hráč zůstává členem mateřského družstva.

2. Při rozhodování o hostování platí přiměřeně čl.28, odst. 1, 2a), 3.


článek 29

1. Všechna podání, vyjádření a potvrzení, která při ohlašování přestupu a hostování činí mateřské a nové družstvo, musí obsahovat podpis vedoucího družstva nebo jeho zástupců, přičemž kromě podpisů musí být strojem nebo hůlkovým písmem uvedeno jejich jméno. Jinak jsou neplatná a VVNN je neprojedná.

2. Poplatky za přestup a hostování se řídí podle SPPO.


článek 30
Rozhodčí

1. Utkání soutěží NN řídí rozhodčí - pověření zástupci družstva, jež bylo k řízení utkání určeno Delegací rozhodčích případně VVNN.

2. Utkání řídí vždy jeden a nebo případně dva rozhodčí, z nichž jeden je hlavní a jeden plní funkci asistenta na opačné delší straně hřiště. Funkce si nesmějí bez souhlasu obou kapitánů, který je nutno uvést v Zápise o utkání, během utkání vyměnit.

3. VVNN je oprávněn delegovat k řízení vybraných utkání (zejména utkání první ligy) kvalifikované rozhodčí. V takovém případě přebírají kvalifikovaní rozhodčí výkon funkce hlavního rozhodčího, delegovaní laičtí rozhodčí vykonávají funkci jeho asistenta.

4. V případě, že je na utkání přítomen člen VVNN, který posoudí výkon delegovaného laického rozhodčího v průběhu utkání jako nevyhovující, nebo před utkáním posoudí kvalifikaci delegovaného laického rozhodčího jako nedostatečnou vzhledem k předpokládané kvalitě nebo rizikovosti utkání, je oprávněn převzít řízení utkání jako hlavní rozhodčí. Nesmí však tak učinit v zápasech ligové skupiny, ve které hraje jeho vlastní družstvo nebo jiné družstvo jeho klubu.

5. Jsou-li po uplynutí čekací doby přítomna v prostoru hřiště obě družstva s hráči, kteří mají dle Zápisu o utkání nastoupit, jsou povinna utkání sehrát i v případě, že se nedostavil delegovaný rozhodčí.

6. Dostaví-li se do konce čekací doby pouze jeden z delegovaných rozhodčích, uvede se tato skutečnost do Zápisu o utkání a utkání se odehraje pouze pod vedením hlavního rozhodčího.

7. Nedostaví-li se oba delegovaní rozhodčí do konce čekací doby, jsou družstva povinna dohodnout se na jakémkoliv náhradním hlavním rozhodčím. Dohoda musí být uvedena před zahájením utkání v Zápise o utkání a musí být potvrzena podpisem kapitánů obou družstev. Náhradní rozhodčí má stejná práva a povinnosti jako delegovaný rozhodčí a za jeho výkon mu přísluší odměna podle SPPO.

8. Pokud utkání nebude z důvodu nepřítomnosti rozhodčího sehráno, bude jeho výsledek vyhlášen jako kontumační v neprospěch týmu, které odmítlo pod řízením náhradního rozhodčího nastoupit. Pokud se na náhradním rozhodčím nedomluví obě družstva, bude vyhlášen kontumační výsledek utkání oboustranně v jejich neprospěch.

9. V průběhu utkání je zakázáno bezdůvodně vyměnit hlavního rozhodčího jinou osobou bez vědomí a souhlasu kapitánů obou družstev. Tento souhlas musí být uveden v Zápise o utkání a potvrzen podpisy obou kapitánů. V případě porušení tohoto ustanovení bude družstvo hlavního rozhodčího potrestáno dle DŘ. Výjimku tvoří pouze náhrada laického hlavního rozhodčího dle odst. 4 tohoto článku.

10. Řízením utkání nesmí být pověřen družstvem hráč, který byl v soutěži vyloučen, a to od okamžiku jeho vyloučení až do odpykání trestu.


článek 31
Povinnosti a práva rozhodčího

1. Rozhodčí je povinen:
a) dostavit se k utkání alespoň 10 minut před úředním začátkem utkání (hlavní rozhodčí), resp. nejpozději do doby úředního začátku utkání (asistent rozhodčího), ve stavu celkové připravenosti a způsobilosti k výkonu své funkce
b) být k výkonu své funkce vybaven píšťalkou, hodinkami, propisovací tužkou (perem) a formulářem Zápisu o utkání; zástupce družstva, jež bylo k řízení utkání určeno, Delegací rozhodčích, musí být schopen prokázat svoji totožnost nepř. registračním průkazem
c) v případě nutnosti zajistit prostřednictvím kapitánů obou družstev způsobilost hřiště k utkání (vymezení postranních čar, natažení sítí) a po zápase uklizení sítí, lajnovačky a branek
d) před zahájením zápasu převzít od kapitánů obou družstev RP hráčů připravených k utkání, ponechat si RP v průběhu utkání pod vlastní kontrolou a po podpisu Zápisu o utkání oběma kapitány je odevzdat zpět.
e) vyplnit řádně základní údaje v Zápise o utkání, zejména datum, hodinu a místo konání utkání (název hřiště), názvy obou soupeřů, příjmení a jména rozhodčích a název družstva, které je řízením utkání pověřilo
f) nepřipustit k utkání hráče, který RP nemá, nebo jehož RP je neplatný, hráče, z jehož RP je identifikace hráče a zjišťování údajů nemožná nebo nejistá a hráče, jehož RP je natolik poškozen, že by bylo možno neoprávněně měnit údaje v něm obsažené a fotografii, či jeho RP vyvolává jiné podezření o falsifikaci apod., pokud se hráč neprokáže PT podle čl.17, odst. 4
g) nepřipustit k utkání hráče, jehož výstroj by mohla způsobit zranění jinému účastníku utkání
h) zahájit utkání v úředně stanoveném začátku, při eventuálním respektování ustanovení o čekací době
i) řídit utkání dle Pravidel NN
j) doplnit v přerušené hře do Zápisu o utkání údaje o hráči, který se dostavil k utkání v jeho průběhu a převzít jeho RP
k) na vyžádání některého z kapitánů družstva nebo člena VVNN provést neprodleně v nejbližším přerušení hry kontrolu totožnosti hráče (hráčů) dle čl. 36
l) po skončení utkání doplnit Zápis o utkání zejména výsledkem utkání, časy, jmény hráčů a důvody jejich potrestání vyloučením, záznam o provedené kontrole totožnosti, důvody předčasného ukončení utkání, zranění hráče (hráčů), škody na majetku, nesehrání utkání apod.
m) uvést do Zápisu o utkání případné námitky kapitánů obou družstev ve smyslu čl.18, odst. 2, písm. e) a čl. 45, odst. 3, umožnit jim podpis Zápisu o utkání a zápis podepsat
n) napsat stručný komentář k průběhu utkání
o) řádně vyplněný a podepsaný Zápis o utkání doručit do 19.00 hod nejbližšího prvního pracovního dne v týdnu po sehrání utkání (tj. nejčastěji pondělí) řídícím orgánům soutěže, a to způsobem a na místo určeným v Propozicích soutěže

2. Rozhodčí je oprávněn:
a) provést z vlastního uvážení v přerušené hře kontrolu totožnosti hráče (hráčů) dle čl.36, odst. 1, písm. b)
b) s konečnou platností rozhodnout o způsobilosti terénu a způsobilosti nebo výměně míče, pokud se nedohodnou kapitáni obou družstev
c) s konečnou platností rozhodnout o přerušení utkání a jeho pokračování, nebo o jeho předčasném ukončení, v souladu s ostatními ustanoveními SŘ a Pravidel NN

3. Za řádný výkon funkce rozhodčího odpovídá družstvo, které ho k řízení utkání pověřilo. Porušení povinností rozhodčího bude trestáno podle DŘ.


článek 32
Termíny utkání

1. VVNN vydá před zahájením soutěží Termínovou listinu utkání s uvedením času zahájení utkání a určením hřiště. Termínová listina je závazná pro všechna družstva příslušné soutěže.

2. Družstva nesmí utkání sehrát mimo termín, stanovený v Termínové listině.

3. Pokud nemůže být utkání sehráno nebo dokončeno bez viny některého družstva, nařídí VVNN náhradní termín utkání tak, aby nebyla narušena regulérnost soutěže, to znamená zejména před odehráním posledního kola soutěže.

4. Žádné utkání nesmí být sehráno po termínu posledního zápasu ligové skupiny, stanovenému v Termínové listině. Jedinou výjimkou je prokázané uzavření hřiště oprávněnou osobou vlastníka (pronajímatele).

5. VVNN má právo v odůvodněných případech provádět změny v Termínové listině.

6. Hrací dny jsou středa, pátek, neděle a to vždy v časech mezi 18:00 - 21:00 hod.


článek 33
Čekací doba

1. Čekací doba pro obě družstva a delegovaného hlavního rozhodčího je 10 minut po úředně stanoveném začátku utkání. Pro asistenty rozhodčího čekací doba neplatí. K posouzení, zda byla dodržena čekací doba je oprávněn pouze příslušný hlavní rozhodčí.

2. V případě, že v okamžiku skončení čekací doby nelze utkání zahájit, protože na hřišti probíhá ještě utkání předchozí, prodlužuje se čekací doba (i na rozhodčího) až do okamžiku ukončení tohoto předchozího utkání.

3. Existence čekací doby může být Propozicemi soutěže zrušena nebo zkrácena.

4. Pokud je ze zavinění družstev nebo rozhodčího čerpána čekací doba, je rozhodčí povinen tuto skutečnost uvést do Zápisu o utkání.

5. Opakované neopodstatněné čerpání čekací doby je považováno za provinění podléhající disciplinárnímu řízení.


článek 34
Neoprávněné nastoupení hráče k utkání

V souladu s DŘ bude hráč (příp. také družstvo a kapitán) potrestán jestliže hráč:
a) nastoupil dříve než byl za družstvo zaregistrován podle čl. 19, odst. 2.
b) nastoupil v době zastavení závodní činnosti v průběhu disciplinárního řízení.
c) nastoupil v době zastavení závodní činnosti po rozhodnutí VVNN.
d) nastoupil na RP jiného hráče nebo na neplatný či zfalšovaný RP.


článek 35
Provinění družstva

Přestupky proti ustanovením tohoto SŘNN, Propozicím soutěže a ostatním normám a nařízením řídících orgánů soutěží budou trestány podle DŘNN.


článek 36

1. Herními důsledky, tj. vyhlášením kontumačního výsledku, bude na základě rozhodnutí VVNN postiženo družstvo, dopustí-li se zejména následujících provinění:
a) nenastoupí-li družstvo (družstva) k soutěžnímu utkání, nebo k němu nastoupí po uplynutí čekací doby.
b) je-li utkání předčasně ukončeno z důvodu poklesu počtu hráčů družstva pod minimální počet (2) stanovený pravidly
c) nepředloží-li družstvo před utkáním rozhodčímu RP.

2. Technickou kontumací, tj. vyhlášením kontumačního výsledku bez následků uvedených v čl. 44, odst. 1 bude na základě rozhodnutí VVNN postiženo družstvo, dopustí-li se následujících provinění:
a) nastoupí-li hráč dříve, než byl za družstvo zaregistrován podle čl. 19, odst. 2
b) nastoupí-li hráč družstva na RP jiného hráče
c) nastoupí-li hráč družstva na neplatný RP. Neplatný RP je ten, v němž jsou uvedeny nepravdivé údaje týkající se osoby hráče, nebo RP, který nebyl vydán VVNN, nebo uplynula-li doba jeho platnosti (hostování)


článek 37
Letní turnaj

1. Letní turnaje jsou nepovinné soutěže.


článek 38
Závěrečná ustanovení

1. Tento Soutěžní řád NAŠEHO NOHECU vstupuje v platnost v den zahájení soutěže.

2. Závazný výklad tohoto SŘ provádí pouze Výkonný výbor našeho nohecu.

Naši sponzoři